NLF / Motorfly / Godskriving av flytid på tvers av kategoriene sportsfly og motorfly
Anonymous

Godskriving av flytid på tvers av kategoriene sportsfly og motorfly

Mange allmennflygere er interessert i å fly både motorfly og sportsfly/mikrofly. Men hvilke regler gjelder for godskriving av flytiden?

NLF gir her en veiledende oversikt over regelverket. Dersom det er avvik mellom regelverk og veiledning, er det regelverket som gjelder. Merk at ikke alle stater praktiserer EØS-regelverket likt. Det kan derfor være forskjell på godskrivingspraksis fra stat til stat. 

For sportsflygere som ønsker å ta motorflysertifikat LAPL(A) gjelder følgende regelverk: 

FCL.110.A bokstav c –  Godskriving. Søkere med tidligere erfaring som fartøysjef kan godskrives mot kravene i bokstav a).  

Omfanget av godskriving skal bestemmes av den ATO/DTO der flygeren gjennomgår opplæringskurset, på grunnlag av en testflyging før opptak, men skal ikke i noe tilfelle:

1)    overstige den samlede flygetiden som fartøysjef,
2)    overstige 50% av timene som kreves i bokstav a),
3)    omfatte kravene i bokstav a) nr. 2

I NLFs treningsprogram for LAPL(A) er bestemmelsen klargjort slik: 

"Søkere til LAPL(A) som har flygererfaring som fartøysjef kan få kreditt opp mot kravet på 30 timer nevnt i dette kapittelets første avsnitt. Dette gjelder også flygererfaring oppnådd på luftfartøy som omfattes av vedlegg II bokstav a til e til forordning (EF) nr. 216/2008. Kreditering av flygererfaring som fartøysjef på mikrofly er begrenset til å gjelde flygererfaring opptjent på tre-akset mikrofly.

Den aktuelle flyskolen tilpasser LAPL(A)-treningsprogrammet på bakgrunn av en opptaksflyvning før utdanningen tar til. Antall timer som krediteres kan ikke:  

  • overstige antall timer erfaring eleven har som fartøysjef  
  • overstige 50 prosent av totaltimekravet for LAPL(A)-kurset på 30 timer.

Kreditering kan ikke benyttes opp mot kravet til soloflygetid. Samlet kreditering kan ikke overstige 15 timer. Opptaksflyvningen skal inneholde momenter fra hele pensum og alle læringsmål til LAPL(A). Hvor mange timers kreditt som faktisk vil bli gitt er avhengig av kandidatens progresjon. Det poengteres at kreditt for tidligere flygererfaring som fartøysjef er noe kandidaten kan få, men ikke har krav på å få. Det er kompetansenivået som til en hver tid er avgjørende i denne vurderingen." 

 

For sportsflygere som ønsker å ta motorflysertifikat PPL(A) gjelder følgende regelverk:

FCL.210.A bokstav d – Godskriving. Søkere som har et flygersertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, skal godskrives 10% av sin samlede flygetid som fartøysjef på slike luftfartøyer, opptil høyst ti timer. Omfanget av godskrivingen skal ikke i noe tilfelle omfatte kravene i bokstav a) nr. 2. 

Det er ikke avklart hvordan bestemmelsen skal tolkes. Luftfartstilsynet gir – etter det NLF forstår – for tiden ikke kreditt for flytid på sportsfly/mikrofly for søkere om PPL(A) på grunnlag av FCL.210.A bokstav d. Dette utgjør en praksisendring i forhold til tidligere. NLF har utfordret praksisendringen. Kandidater som ønsker godskriving av sportsflytid anbefales å søke om LAPL(A) og gjennomføre LAPL(A)-program isteden. 

 

For flygere som både har kompetansebevis for sportsfly og flysertifikat med klasserettighet SEP(land)/(sjø) – f. eks. PPL(A) – eller har LAPL(A) for SEP gjelder følgende regelverk: 

FCL.035 bokstav  a nr. 4.  Alle timer, der flyves i flyvemaskiner eller TMG, som er omfattet af en afgørelse truffet af en medlemsstat i henhold til artikel 2, stk. 8, litra a) eller c), i forordning (EU) 2018/1139, eller som er omfattet af anvendelsesområdet for bilag I til nævnte forordning, godskrives fuldt ud med hensyn til flyvetidskravene i punkt FCL.140.A, litra a), nr. 1), og punkt FCL.740.A, litra b), nr. 1), ii), i nærværende bilag, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)  den pågældende flyvemaskine eller TMG er af samme kategori og klasse som det del-FCL-luftfartøj, for hvilket de fløjne timer skal godskrives
ii)  for træningsflyvninger med en instruktør er den anvendte flyvemaskine eller TMG underlagt den tilladelse, der er angivet i bilag VII (del-ORA), punkt ORA.ATO.135, eller i bilag VIII (del-DTO), punkt DTO.GEN.240.

I klartekst betyr dette at kravet til nylig flytid på 12 timer siste to år for SEP(land)/(sjø) og LAPL(A) kan være utført på luftfartøy som ikke er EASA-luftfartøy, eksempelvis veteranfly, selvbygde fly eller sportsfly/mikrofly. Unntak gjelder for "instruktørtimen" som ikke kan gjennomføres i sportsfly/mikrofly. Denne flytimen kan dessuten heller ikke gjennomføres i veteranfly eller selvbygde fly, med mindre flyet er tatt inn i en flyskole (DTO/ATO) og har blitt godkjent av Luftfartstilsynet for flyging i den aktuelle skolen. 

Tilsvarende bestemmelser gjelder for opprettholdelse av sportsflyrettighet: 

Sportsflyhåndboken punkt 4.7.1 bokstav e. Innehaver av sportsflybevis med rettighet for rorstyring, og som har flygetid på énmotors motorfly («single engine piston» – SEP) kan få kreditert:
1) timekravet i bokstav a) nr. 1
2) 50 prosent av avgangene og landingene som kreves i bokstav a) nr. 2.

Merk: Myndighetene krever separate loggbøker for EASA-luftfartøy og sportsfly. 

For motorflygere som ønsker å få kompetansebevis for sportsfly/mikrofly gjelder følgende regelverk:

Sportsflyhåndboken punkt 4.10:
a) Kandidater med tidligere erfaring som fartøysjef kan krediteres mot kravene for sportsflybevis.  
b) Omfanget av krediteringen vurderes av skolesjef. Skolesjef skal gjennomføre flyging med kandidaten for å underbygge sin vurdering.  
c) Ved kreditering, må kandidaten gjennomgå en prøve i følgende teorifag:  

  1. Lover og bestemmelser samt seksjonens sikkerhetssystem  
  2. Teknisk kontroll, ettersyn og vedlikehold av sportsfly.

Kandidater uten tilstrekkelig eller relevant teoribakgrunn, må ta teoriutdanning for sportsflybevis i de fag som ikke er gjennomført.  

d) Det skal gjennomføres en teoretisk prøve og praktisk flygetrening. Mengden praktisk flygetrening bestemmes av skolesjef (jf. punkt b), og skal være anført i det godkjente krediteringsprogrammet.

For fotgjengere som ønsker å få kompetansebevis for sportsfly/mikrofly gir følgende regelverk mulighet til å få kreditt for flygetrening utført på motorfly:

Sportsflyhåndboken punkt 4.5.8.1: 

Kandidater som har gjennomført flygetrening med instruktør på motorfly, kan få kreditert slik flytid opp mot kravet til utstedelse av sportsflybevis fram til solo dersom:  
a) flygetreningen er utført på motorfly sertifisert iht. sertifiseringsspesifikasjonen CS-LSA, CS-VLA eller nasjonal standard/luftdyktighetsbevis med tilsvarende begrensning i maksimal avgangsmasse og steilehastighet,  
b) flygetreningen dekker de øvelsene som flytiden det krediteres for omfatter, og  
c) flygetreningen er utført innenfor rammene av gjeldende motorflybestemmelser.

NLF jobber kontinuerlig for å forbedre godskrivingsreglene, både nasjonalt og innenfor EU-/EASA-systemet.