NLF / Forbund / Skal du fly Norge rundt i sommer? Husk PFLY-kortet!
Torkell

Skal du fly Norge rundt i sommer? Husk PFLY-kortet!

Mange av lufthavnene i Avinors nettverk kan benyttes utenom åpningstid, men da må du ha PFLY-kort og huske prosedyrene som gjelder. Foto: Avinor

Dersom du skal fly i Norge i sommer, har du kanskje behov for å bruke Avinors lufthavner utenom åpningstid? Adgang kan du få til de fleste av plassene dersom du er motor- eller mikroflyger, forutsatt at du har skaffet deg Avinors PFLY-kort. Slik får du kortet – og slik skal det brukes:

For motorflygere med sertifikat på minimumsnivå LAPL(A) gjelder prosedyren som er publisert på Avinors hjemmeside. PFLY-kortet motorflygere får utstedt i løpet av 2018 eller 2019 har gyldighet til 31.12.2019. Om du allerede har PFLY-kort fra tidligere, husk å sjekke utløpsdato og søk på nytt dersom det har gått ut. Et utløpt kort gir ingen rettigheter. 

For mikroflygere er det krav til tilleggsopplæring og gjennomføring av en teoriprøve. Du kan lese mer om hvordan du går fram på NLF Mikroflyseksjonens hjemmeside. Når vilkårene er oppfylt, søker du deretter om kort gjennom Avinors portal som beskrevet her. PFLY-kortet mikroflygere får utstedt har gyldighet til 31.12.2019. Den kortere gyldighetstiden skyldes at PFLY-kort for mikroflygere innebærer en prøveordning. 

Det er hvilket sertifikat/bevis du bruker under flyvningen som er avgjørende – ikke hvilken type luftfartøy du benytter. For eksempel kan en innehaver av PPL(A) og mikroflybevis benytte PFLY-kortet som vedkommende har fått som motorflyger, selv om flygeren benytter mikrofly for den aktuelle flyvningen. 

Hvilke regler gjelder? 

Avinor har publisert nærmere regler som vi gjengir nedenfor. NLF vil særlig framheve følgende vilkår som erfaringsmessig overses fra tid til annen: 

1) For alle flyvninger (enten det er ankomst eller landing) gjelder krav om levering av ATC-reiseplan. Dette gjelder selv om flyvningen ikke innebærer grensekryssing, og også selv om du ikke ønsker søk- og redningstjeneste. Et vilkår for ordningen er nemlig at Avinor som flyplasseier og -operatør skal ha oversikt over hvilke bevegelser som har funnet sted mens flyplassen var lukket. Dette har blant annet betydning for myndighetspålagt trafikkstatistikk og for lufttrafikktjenestens oversikt ved åpning av lufthavnen etter stengeperioden. Reiseplan kan leveres via www.ippc.no eller tjenester som Rocket Route, SkyDemon og ForeFlight. Husk å stenge reiseplanen over telefon eller med overliggende luftrom over radio. 

2) Sjekk NOTAM umiddelbart før bruk av en stengt lufthavn. Fra tid til annen vil Avinor planlegge vedlikehold mens lufthavnen er stengt som ikke er forenlig med avgang og landing med luftfartøy. 

3) Husk at det er krav om å benytte tårnfrekvens for blindsendinger forut for flyvning i trafikkinformasjonssone/kontrollsone. Send også oppdaterte posisjonsmeldinger blindt så lenge du er innenfor sonene. 

4) Husk å overfly banen før landing slik at du forvisser deg om at banen er egnet for landing og at det ikke foregår arbeider på den. 

5) Det tillates kun å fly i visuelle meteoroligiske forhold (VMC) og etter de visuelle flygereglene (VFR) når du er i trafikkinformasjonssone/kontrollsone/trafikkinformasjonsområde ved en stengt flyplass. Dersom avgang fra betjent flyplass for flyvning som skal ende i en ubetjent plass starter i instrumentforhold, husk å levere en reiseplan i kategori "Y" (IFR til VFR), med transisjonspunkt mellom IFR- og VFR-regler som befinner seg utenfor lufthavnens sone/område. Ved avgang på stengt flyplass må du tilsvarende benytte en "Z"-reiseplan (VFR til IFR) dersom hele eller deler av flyvningen utenfor den stengte sonen/området skal skje etter instrumentflygereglene. 

6) Det kan forekomme lokale avtaler som avviker fra eller utfyller reglene nedenfor, eksempelvis denne avtalen for Fagernes/Leirin. Lokale avtaler skal foreligge skriftlig, de skal kun brukes av dem avtalen uttrykkelig gjelder og de skal kun benyttes innenfor gyldighetstidspunkt. For annen trafikk, gjelder de generelle PFLY-reglene. 

 

Nedenfor følger gjengir vi de vilkårene Avinor har publisert om ordningen:

NLF understreker at bruk av ordningen utenfor eller på tvers av de rammene som framkommer nedenfor kan føre til inndragning av PFLY-kort og sette hele ordningen i fare!

 

Hvem ordningen omfatter

Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå), eller flyvebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse.

 

Hvilke lufthavner ordningen omfatter

PFLY er en autorisasjon for tilgang til flyside utenfor kunngjort åpningstid ved noen av Avinors lufthavner. Følgende lufthavner omfattes av ordningen:

ENAL

ENCN

ENHK

ENML

ENRM

ENSK

ENAT

ENEV

ENHV

ENMS

ENRO

ENSR

ENBL

ENFG

ENKB

ENNA

ENRS

ENSS

ENBN

ENFL

ENKR

ENNM

ENSD

ENST

ENBS

ENHD

ENLK

ENOV

ENSH

ENTC

ENBV

ENHF

ENMH

ENRA

ENSG

ENVD

 

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter

Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENBO, ENAN, ENDU

Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA

 

Tidsrom

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys, utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt.

 

Ansvar
Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx. Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt.

 

Luftfartøyets begrensninger

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

 

Flygingens art

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke-kommersielle flygninger/operasjoner.

 

Service/tilbud

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, så Avinor ikke har noen tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fuelling og de-iceing.

 

Avgifter

Det finnes ingen servicetilbud utenfor åpningstiden, så bruken belastes ikke med luftfartsavgifter.

 

Regler for pilot:

 • Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.
 • Flygeren skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken
 • Flygeren skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens
 • Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Flygeren skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene.
 • Flygeren skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.
 • Flygeren skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn!
 • Flygeren skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid
 • Flygeren skal lukke Flyveplanen når flyvningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene.
 • Flygeren skal bidra til at ordningen øker sikkerheten
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd

Ved sin kvittering nedenfor bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med de publiserte begrensingene som gjelder for denne ordningen, samt de spesielle forholdsregler som fremgår av www.avinor.no og dette dokumentet. Videre bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med reglene for ferdsel på flyside og har fremlagt enten

 • gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller
 • flygebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse

Denne kvitteringen bekrefter at Avinor og mottakeren har inngått en generell avtale om bruk av lufthavnene utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2.