NLF / Motorfly / Slik virker PLFY-ordningen
Anonymous

Slik virker PLFY-ordningen

Med elektronisk PFLY-avtale kan allmennflygere benytte flere av Avinors lufthavner utenom åpningstid. Illustrasjonsfoto: Avinor AS

Dersom du skal bruke Avinor-flyplasser utenom åpningstid ("PFLY"), er det viktig at du er klar over følgende: 

1. Alle PFLY-kort – også kort med utløpsdato i 2021 – ble kansellert av Avinor i fjor. Isteden skal flygere som vil benytte Avinor-flyplasser utenom åpningstid inngå en elektronisk avtale med Avinor. Avtaleverket administreres gjennom Norges Luftsportforbunds portal, men også personer som ikke er medlem av NLF kan benytte portalen. Avtalen omfatter gjennomføring av et elektronisk minikurs. Les mer om dette her. For sportsflygere/mikroflygere gjelder visse tilleggskrav.   

2. I tillegg til elektronisk avtale, er det per dato krav om PPR gjennom MyPPR for den enkelte flyvning for ni av lufthavnene: Sogndal, Førde, Ørsta Volda, Namsos, Sandane, Rørvik, Mo i Rana, Brønnøysund. En eventuell utvidelse av MyPPR bruk til de øvrige Avinor lufthavner vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.

3. Det kan forekomme vedlikeholdsarbeid mv. på rullebanen når flyplassen er stengt. I så fall skal flygeren avbryte en eventuell innflyging og gå til alternativ landingsplass. 

4. Følgende sikkerhetsbarrierer skal alltid benyttes: 

 • Flyvningen skal være omfattet av en ATC-reiseplan. Husk å lukke reiseplan etter landing!
 • Blindsendinger på korrekt frekvens skal gjøres hyppig. Vær særlig nøye med frekvensvalg siden plassen er ubetjent. 
 • Gjennomfør overflyging av flyplassen før landing.

5. Overflygingen av flyplassen før landing er en meget viktig sikkerhetsbarriere. Barrieren handler ikke bare om at fartøysjefen skal oppdage arbeid eller hindringer på rullebanen: Den bidrar også til å gjøre eventuelle personer på flyplassen klar over at et fly er på vei inn. Derfor er det viktig at overflyging alltid skjer. Luftfartstilsynet har laget en veileder om innflyging til ukontrollerte flyplasser som kan lastes ned her

Det er svært viktig at alle som benytter PFLY-ordningen følger alle momenter i instruksen. Brudd på betingelsene av en enkelt flyger kan i ytterste konsekvens sette hele PFLY-ordningen i fare. 

Generelt om PFLY-ordningen

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter

Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENAN, ENDU. Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA, ENEV, ENTC, ENBO

Tidsrom 

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys (det vil si på en tid av døgnet da solskiven ikke står mer enn 6 grader under horisonten, jf. SERA-forordningen artikkel 2 nr. 97), utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt. 

Ansvar 

Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx.

Luftfartøyets begrensninger 

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter. 

Flygingens art 

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke kommersielle flygninger/ operasjoner. Flyvninger med seilfly må avtales separat med den enkelte lufthavnsjef.

Service/tilbud 

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt. Avinor har ikke tilbud i form av f.eks. fueling, de-iceing etc.

Avgifter

Bruken belastes ikke med luftfartsavgifter. 

Regler for fartøysjef 

Bruk av MyPPR

 • Som en prøveordning, er det krav til PPR gjennom verktøyet MyPPR på 9 lufthavner (Sogndal, Førde, Ørsta Volda, Namsos, Sandane, Rørvik, Mo i Rana, Brønnøysund) fra 19. juni. Kravet til PPR kommer i tillegg til kravet om inngått elektronisk PFLY-avtale. 

Blindsending og overflygning

 • Fartøysjefen skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.  
 • Fartøysjefen skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken 
 • Fartøysjefen skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang 
 • Blindsendingen skal foregå på TWR-frekvens 
 • Fartøysjefen er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Kravet om blindsending og overflygning har til hensikt å ivareta sikkerheten for lufthavnspersonell dersom det gjennomføres arbeid på manøvreringsområde ved en stengt lufthavn. Dersom dette er situasjonen, er det fartøysjefens ansvar å forvisse seg om at lufthavnspersonell blir oppmerksomme på luftfartøyet ved å gjøre en eller flere overflygninger som resulterer i at de fjerner seg fra manøvreringsområdet  

Reiseplan

 • Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt for enhver flyging hvor PFLY-ordningen benyttes, uansett om reiseplan er påkrevet eller ikke etter lufttrafikkreglene (SERA). Reiseplanen skal innleveres etter bestemmelsene i BSL F 1-1 §§ 10–12.
 • Fartøysjefen skal lukke reiseplanen når flygningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene

Annet

 • Fartøysjefen skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene. 
 • Fartøysjefen skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.  
 • Fartøysjefen skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn! 
 • Fartøysjefen skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid  
 • Fartøysjefen skal bidra til at ordningen øker sikkerheten 
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd
 • Fartøysjefen skal til enhver tid ha oversikt over gyldige NOTAM som kan ha betydning for ordningen, være seg pågående arbeider

Fartøysjefen bekrefter ved inngåelse av PFLY-avtale at overnevnte regler er akseptert og forstått og vil bli fulgt. Brudd på prosedyrene som fartøysjefen har forpliktet seg til å følge ved å signere avtalen er å anse som vesentlig mislighold og kan føre til misligholdssanksjoner, herunder at avtalen heves med umiddelbar virkning.