NLF / Modellfly / Spørsmål og svar om Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Spørsmål og svar om Modellflyhåndboka

Det vises til tidligere utsendt mail til alle medlemmer angående Modellflyhåndboka. Mange medlemmer har tatt kontakt for å få klarhet i enkelte ting. Dette viser et meget sterkt engasjement blant medlemmene, og vi ser behovet for presiseringer. Mange som ringer spør om det samme, og vi antar at svarene derfor er relevante for flere, og vi vil oppdatere denne siden ved behov.


Spørsmål og svar:

- Ved å innføre krav om A-bevis for modeller over 7 kg, og B-bevis for turbin/stormodell, vil ikke da mange piloter bli satt på bakken?

Svar: Kravet om A-bevis for å fly modeller over 7 kg innføres i en overgangsperiode. Ingen modellflygere blir satt på bakken fordi de flyr en modell over 7 kg uten A-bevis. Som nevnt bør de som skal fly modeller over 7 kg ta kontakt med en instruktør i egen eller nærmeste klubb og får ordnet med oppflyging i løpet av flysesongen 2013.  Tilsvarende har kravet til B-bevis en overgangsperiode, og det gis god tid til å skaffe seg et B-bevis for stormodell (fly over 30 kg) og/eller turbinmodell.

 

- Hvordan skal vi ta B-bevis for turbinmodell, når det ikke finnes I1-instruktører? 

Svar: I løpet av en overgangsperiode på 1 år vil det bli utstedt B-bevis på bakgrunn av anbefaling fra klubbens ledelse, til piloter som i dag flyr turbin. Vi viser til tidligere utsendt informasjon.

 

-  Kan ikke NLF bare utstede A-bevis til alle medlemmer?

Svar: Nei, da har ikke A-beviset noen verdi. NLF må overfor myndigheter, forsikringsselskap og egen organisasjon kunne forsikre om at alle innehavere av A-bevis har et minimum av flyferdigheter og kunnskap om sikkerhet. Alle som skal ha A-bevis må fly opp med godkjent instruktør.

 

- Må alle som flyr på et modellflytreff ha Displaybevis?

Svar: Nei. Modellflyhåndbokas pkt. 4.7 sier følgende:
For å kunne foreta demonstrasjonsflyving med modellfly/helikopter på arrangementer som ikke er en del av ett modellflystevne må man ha modellflybevis klasse D. Dette beviset er ment å dekke oppvisningsflyving på ordinære flyshow (fullsize), sports- og eller idrettsarrangement samt andre arrangementer.
Denne misforståelsen skyldes trolig et foruminnlegg hvor Notoddenstevnet ble brukt som eksempel. Det viser seg at dette treffet trolig er å regne som Modellflytreff og ikke et publikumsarrangement. Ved tvilstilfeller må stevneleder beslutte om det skal kreves Displaybevis av piloter som skal fly oppvisning.

 

-  Hvilke instruktører kan jeg fly opp med for å ta Display-bevis?

Svar: Det er ingen oppflyging for å få D-bevis. Det utstedes/fornyes på bakgrunn av anbefaling fra klubbens ledelse, hvor de går god for om du er skikket til å fly foran publikum. Se for øvrig hvilke krav som stilles til utstedelse og fornyelse av ulike bevis.

 

-  Hvis jeg som klubbleder/skolesjef/etc anbefaler en pilot til enten Display-bevis, B-bevis eller lignende og vedkommende forårsaker skade, er jeg eller klubben ansvarlig?

Svar: Nei. Ansvaret er pilotens. Alltid.

 

-  I vedlegg B - krav til modellflybevis klasse A, står det at piloten skal sjekke om noen har noen motforestillinger mot at han flyr før han kan ta av, hvorfor det?

Svar:  Dette kan variere fra sted til sted og lokale regler, men generelt er det god skikk på stripa å sjekke at du kan ta av uten å sjenere noen. Det kan være køsystemer eller andre ting som gjør at du evt. må vente litt før du tar av. Dette punktet har vært en del av opplæringsprogrammet til A-bevis i mange år, og praktiseres av alle våre instruktører ved skoling.

 

-  Jeg har ikke instruktørbevis fra tidligere, men jeg mener jeg kvalifiserer til å bli instruktør I1, kan jeg det?

Svar:  Send en e-post til jgw@nlf.no med litt informasjon om hvorfor du mener du er kvalifisert. Under forutsetning av at klubbens ledelse godkjenner at du får bli instruktør, vil vi vurdere spesielt egnede kandidater til I1 i en overgangsperiode.

 

-  Jeg har tidligere fløyet opp til A-bevis med en turbinmodell. Kan jeg da få B-bevis Turbin?

Svar:  Ja, såfremt klubbensledelse mener du er skikket til å inneha B-bevis og vil sende inn en anbefaling for deg.