NLF / Info / Seilflymateriellfondet

Seilflymateriellfondet

Statutter for seilflymateriellfondet
gjeldende fra april 2000

1. S/NLFs Seilflymateriellfond.
Består av oppsparte midler som gjennom en årrekke er avsatt fra bevilgede seilflymidler gitt av Luftforsvaret. Fondets renteinntekter tillegges status. Styret i Seilflyseksjonen kan i tillegg låne inn eksterne midler for videre utlån tilknyttet fondet.

2. Generelle regler.
Midler fra fondet kan etter søknad lånes ut til kjøp av seilflymateriell til klubber/grupper/personer/firmaer som har relasjoner til Seilflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund. Lån kan kun ytes når flere personer kan benytte låneobjektet. Lån som skal benyttes til refinansiering vil normalt ikke bli prioritert.

3. Hva kan det ytes lån til.
Det kan søkes om lån til følgende typer materiell:
                        Enseters seilfly.
                        Toseters seilfly.
                        Motorseilfly (ensetere og tosetere).
                        Slepefly.
                        Vinsj for vinsjstart.
                        Seilflyhengere.
                        Oppføring/ kjøp av  klubbhus.
                        Oppføring/ kjøp av hangar.
                        Kjøp av grunn for flyplass/seilflyslette.
                        Annet utstyr. Dette må imidlertid godkjennes av styret S/NLF i hvert enkelt tilfelle.

4. Lånets størrelse.
Ved kjøp av bygninger eller grunnervervelse er lånet begerenset oppad til 60% av lånetakst. Klubbeiet materiell kan høyest finansieres med 75% av anskaffelsespris, mens grensen for privateiet materiell settes til 50%.

5. Rentesatsen.
Rentesatsen for lånene fastsettes av styret S/NLF, og skal ligge under rentesatsen for tilsvarende lån i bank. Den bør likevel være så høy at fondets midler ikke reduseres årlig på grunn av inflasjon. Rentesatsen for nye lån fastsettes for hvert enkelt år i forhold til utviklingen av pengemarkedsrenten. I utbetalingsåret beregnes kun rente fra og med utbetalingsmåneden og frem til 31.12.

6. Gebyr.
Lånetagers aksept av lånetilsagn er bindende, og medfører følgende forpliktelser:

Lån som blir tatt ut i perioden 20. januar til 1. april er gebyrfritt. Etter denne dato påløper 25% av rentesatsen for tilsagn som ikke blir tatt ut frem til 1. juli, deretter påløper 50% av rentesatsen.

Gebyr trekkes fra ved utbetaling av lånet. Lån som ikke har blitt tatt ut innen påfølgende års søknadsfrist (01.09), blir trukket tilbake og midlene omdisponert. Gebyret blir beregnet ut kalenderåret.

7. Tilbakebetaling.
Lånet skal tilbakebetales med like store rater over det antall år som er bestemt ved tildeling av lånet. (annuitetsprinsipp). Maksimal nedbetalingstid er 10 år. Lånetaker tilsendes statutter, kontrakt og nedbetalingsplan sammen med lånetilsagn. Terminbeløp forfaller til betaling 1.12 hvert år. Dette gjelder også utbetalingsåret.(Renten er etterskuddsvis 11 måneder, og forskuddsvis 1 måned -til orientering for beregning av effektiv rente.)

Dersom lånetaker ønsker å nedbetale raskere enn opprinnelig nedbetalingsplan, må dette gjøres i form av skriftlig varsel innen søknadsfristen 01.09. Den ekstraordinære nedbetalingen gjøres ved ordinært terminforfall 01.12.

8. Sikkerhet.
For alle lån kreves lånekontrakt underskrevet av de som juridisk tegner som debitor (lånetaker). For lån til fly, bygninger eller grunnervervelse kreves i tillegg også tinglyst pantobligasjon med første prioritets pant i gjenstanden. Når flere enkeltpersoner er lånetakere til et låneobjekt som er stillet som sikkerhet skal det signeres for solidarisk ansvar for hverandres lånebetjening.

Fly, bygninger og utstyr skal holdes kaskoforsikret for et forsvarlig beløp som minimum dekker gjenstående lånebeløp med tillegg av eventuelle omkostninger ved innløsning eller inndrivelse.

9. Innfrielse.
Ved salg skal lånet innfries i sin helhet.

10. Mislighold.
Ved misligholdelse av betalingsbetingelsene, dårlig utnyttelse eller vanskjøtelse av materiellet, kan styret S/NLF/NAK kreve materiellet omdisponert. S/NLF/NAK kan på et hvilket som helst tidspunkt inspisere materiellet.

11. Søknad om lån
Søknad om lån skal være S/NLF/NAK i hende innen  01.09. Lånesøknaden behandles så snart styret er samlet etter søknadsfristens utløp, og tilsagn om lån for utbetaling kommende år, gis pr. 15.10. Lånesøkerne må gi bindende svar innen angitt frist, og binder seg til de rentebetingelsene som er nevnt under punkt 5. Med søknaden skal følge en nøyaktig beskrivelse av det materiell som er tenkt anskaffet, vedlagt finansieringsplan og klubbens regnskap for de to siste år.

12. Utbetaling.
Tidligste utbetalingsdato er 20. januar. Før lånet kan utbetales må følgende dokumentasjon foreligge:

For fly: Pantobligasjon, kopi av luftdyktighetsbevis, kopi av registreringsbevis, og bekreftelse på kaskoforsikring.

For klubbhus og hangar kreves faktura/ kvittering eller eventuellt kontrakt med entreprenør samt kopi av tinglyst skjøte/festekontrakt og pantobligasjon.

For grunnervervelse kreves kopi av tinglyst skjøte. I tillegg kommer krav om tinglyst pantobligasjon som beskrevet under punkt 8.