NLF / Forbund / VFR-restriksjonen er opphevet
Anonymous

VFR-restriksjonen er opphevet

Nå kan flyene ta av igjen – uten forhåndstillatelse. Foto: Jan H. Meyer

Restriksjonsområdet over Norge som innebar at VFR- og skoleflyging bare kunne skje etter tillatelse er nå opphevet. – Dette er en stor lettelse og glede, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund. 

Norges Luftsportforbund (NLF) har de siste ukene jobbet iherdig for å få fjernet restriksjonen som har innebåret krav om tillatelse for VFR- og skoleflyging. I påskeuken sendte NLF nye henvendelser til myndighetene om saken, og uken etter hadde NLF dialog og videomøte med Avinor AS / Avinor Flysikring AS samt tett dialog med luftfartsmyndighetene. 

15. april 2020 mottok Luftfartstilsynet brev fra Avinor AS om at Avinor Flysikring AS vurderer situasjonen slik at det nå ikke lenger er behov for restriksjoner på VFR- og skoleflyging, spesielt i ikke-kontrollert luftrom. I AIC N 12/20 bekjentgjør Luftfartstilsynet at restriksjonsområdet er opphevet. 

– Det er veldig gledelig at både Avinor Flysikring AS og Luftfartstilsynet har revurdert dette tiltaket, som NLF mener var uforholdsmessig. Selv om det etterhvert ble oppmyket gjennom stående tillatelser for mange utøvergrupper og det ble gitt mange individuelle tillatelser, innebar restriksjonen en stor utfordring. Ekstra krevende ble det i påskeuken i området under Farris terminalområde (TMA), sier generalsekretær John Eirik Laupsa. 

– Nå som luftromsproblematikken er løst, er neste steg å få gjenopptatt skoleflyging i forlengelsen av at smittevernmyndighetene har åpnet for annen aktivitet med "én-til-én-kontakt". Dessuten jobber vi for å få gjenopprettet PFLY-ordningen, sier Laupsa. 

PFLY-ordningen er fortsatt suspendert, og smittevernmyndighetene forutsetter at nasjonale bransjestandarder må på plass før det åpnes for aktivitet som medfører "én til én"-kontakt, så som frisørvirksomhet. NLF jobber for å få på plass tilsvarende veiledere for flyskoler som Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund jobber med for trafikkskolenes del, slik at også flyskolevirksomheten kan gjenopptas.

 

PPR i noen terminalområder

nyhetsbrev utsendt fra Luftfartstilsynet framkommer det at enkelte områder innen lufttrafikktjenesten har særlig redusert bemanning og at det benyttes sammenslåtte sektorer. Per i dag innføres det derfor krav til forhåndstillatelse (PPR) for VFR-flyging i følgende terminalområder:

  • Oslo TMA
  • Farris TMA
  • Helgeland TMA
  • Lofoten TMA
  • Hammerfest TMA

I det samme nyhetsbrevet understreker Luftfartstilsynet viktigheten av å sjekke NOTAM: Situasjonen kan raskt endre seg med tanke på hvor det vil være krav om PPR. Luftfartstilsynet anbefaler dessuten å bruke ATC-reiseplan, siden slik bruk vesentlig kan lette belastningen ved eventuelt søk.