NLF / Forbund / NLFs medlemsklubber har fått tilsagn om spillemidler til utstyr.
Torkell

NLFs medlemsklubber har fått tilsagn om spillemidler til utstyr.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet. 

NLFs styre besluttet i styremøte 30. januar at hver enkelt søknad tildeles 85 prosent av omsøkt beløp. Dersom én eller flere anskaffelser av utstyr ikke blir gjennomført, vil de ubenyttede midlene bli benyttet til prosentvis lik økning av støtten for de øvrige inntil 100 prosent av godkjent søknad. Klubbene tilskrives i uke 6/12. Frist for innlevering av kvittering for kjøpt utstyr er 1. mars. Utbetaling til klubbene skjer umiddelbart etter fristens utløp.