NLF / Forbund / Koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport
Jostein Tangen

Koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport

Ballongflyging er blant aktivitetene som NLF nå går inn for å iverksette. Foto: Torkell Sætervadet

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet 1. april for mer idrettsaktivitet, og NIF har laget en generell veileder med basis i Helsdirektoratets tolkning av covid-19-forskriften § 13 første ledd punkt (b). Her er NLFs koronavettregler som er laget for å bistå klubber.
Oppdatert veileder pr. 12. oktober 2020 finner du her

Oppdatert informasjon for idrett og luftsport 6. november 2020

Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre luftsport negativt. Det er derfor særdeles viktig at alle klubber nå er ekstra påpasselig med smitteverntiltak. Alle luftsportarrangement må til enhver tid følge de bestemmelser som gjelder lokalt for maksimalt antall deltakere innendørs og utendørs. Alle utøvere oppfordres til å følge myndighetenes råd om å begrense møter og reiser, og ellers respektere lokale smittevernsbestemmelser.

Generelle betraktninger 

Det rettslige grunnlaget for Helsedirektoratets kunngjøring 1. april er covid-19-forskriften fastsatt ved kongelig resolusjon 27. mars som viderefører en rekke av bestemmelsene i Helsedirektoratets påbud av 12. mars. Følgende generelle betraktninger gjelder for utøvelse av luftsportsaktivitet, uavhengig av seksjon.   

 • Det forutsettes at utøvere som er kjent med at de grunnet alder, helse eller av andre årsaker kan være i en gruppe med høyere risiko tar personlige forholdsregler for å unngå smitte innen luftsporten som de ville gjort i samfunnet ellers.

 • Det forutsettes at enkeltpersoner og klubb tilrettelegger og gjennomfører gode rutiner for hygiene, vask, ventilasjon osv. Alt flymateriell som benyttes av flere enn én utøver, f. eks. klubbeide fly, må desinfiseres på hensiktsmessig og anbefalt måte før/etter bruk for å hindre smitte fra utøver til utøver gjennom berøring av materiell. Luftfartstilsynet har utgitt denne veiledningen.

 • Det forutsettes at klubb og individ på selvstendig grunnlag og uoppfordret gjennomfører risikoreduserende tiltak for å:
  • redusere smittefare før, under og etter aktivitet,
  • tilfredsstille offentlige anbefalinger om smittevern ved bakketransport og ved opphold i bygninger eller andre steder det skal utøves aktivitet,
  • redusere faren for hendelser/uhell ved å tilpasse aktivitetens risiko til de kapasitetsmessige begrensningene som for tiden foreligger innen SAR- og helsetjeneste.

Seksjonsvis vurdering

Ballongseksjonen (oppdatert 13.11.20 Jostein Tangen)

Aktivitet kan tilpasses ved:

 1. Aktsomhet i anledning kjøring, rigging og pakking (Hold avstand der mulig, bruk munnbind når avstand ikke kan holdes.) 
 2. Bruk av hansker og rengjøring av utstyr.
 3. Flyging i ikke-kontrollert luftrom for å redusere behov for ATS-tjenester.
 4. Ekstra god planlegging og marginer for å redusere risiko for landing på ikke-egnet sted.
 5. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle lokale bestemmelser.

Anbefaling til ballongklubbene:

 1. Ballongflyging kan foregå med tilpasningene som angitt ovenfor.

Fallskjermseksjonen (oppdatert 08.06.20 Knut Lien)

Fallskjermhopping kan foregå ihht. følgende retningslinjer:

http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/retningslinjer_for_gjennomforing_av_fallskjermhopping_under_covid-19_versjon_1.7.pdf

HPS-seksjonen

Anbefaling til HPS-klubbene:

 1. HPS-flyging (alle grener) kan foregå.
 2. Luftromsbruk skjer i tråd etter gjeldende rutiner for HPS.
 3. Økte sikkerhetsmarginer- og rutiner innføres lokalt for å unngå småskader.
 4. Det anbefales å fly med andre slik at man har kamerathjelp.
 5. Tandemflyging bør kun flys med elever fra egen husstand, da anbefalingen om en meters avstand til andre personer ellers ikke kan opprettholdes.
   

Modellflyseksjonen (oppdatert 6. november 2020, Jon Gunnar Wold)

Modellflyging kan tilpasses ved:

 1. Arrangement skal til enhver tid følge de bestemmelser som gjelder lokalt for maksimalt antall deltakere innendørs eller utendørs, og ha en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede, og at alle holder avstand.
 2. Det er særdeles viktig at alle klubber nå er ekstra påpasselig med smitteverntiltak, herunder begrense møter og reiser og å følge alle lokale smittevernregler.
 3. Anlegg som klubbhus, toalett, oppholdsrom brukes med kompenserende tiltak som hindrer smittespredning, dvs. håndsprit, skjerming e.l..
 4. En unngår direkte eller indirekte kontakt mellom utøvere/deltakere, også ved håndtering av materiell.
 5. Stevner, treff, og konkurranser kan gjennomføres med inntil 600 personer som i punkt 1.
 6. Ulike kommuner kan ha strengere regler. Ved planlegging av arrangement må kommunens regler følges.


Motorflyseksjonen

Anbefaling til motorflyklubbene:  (oppdatert 11. august 2020)

 1. Motorflyging kan foregå under rådende smittevernhensyn.
 2. Luftromsbruk kan være begrenset. Sjekk NOTAM vedr. krav til PPR.
 3. Det tas smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand, bruk av personlig utstyr og desinfisering av fly og materielle som brukes av flere personer, ved at Luftfartstilsynets anbefalinger for desinfisering av småfly før flygning følges.
 4. Det anbefales å bruke Luftfartstilsynets sikkerhetskort og at man legger inn større sikkerhetsmarginer enn vanlig for å redusere risiko for å trenge assistanse fra SAR, ATS og helsevesen.
 5. For NLFs Flytjeneste gjelder egne regler.

 

Seilflyseksjonen

Anbefaling til seilflyklubbene: (oppdatert 12. oktober 2020)

 1. Seilflyging kan foregå under rådende smittevernhensyn. Det tas generelle smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand og bruk av personlig utstyr
 2. Luftromsbruk kan være begrenset. Sjekk NOTAM vedr. krav til PPR
 3. Ved bruk av felles innendørsanlegg (klubbhus, WC etc) må det etableres rutiner for vask og renhold samt settes frem desinfiserende veske som smitteverntiltak.
 4. Seilfly og annet materiell som deles av flere enn én person må desinfiseres mellom bruk ved å følge Luftfartstilsynets anbefalinger.
 5. Sikkerhetstiltak som lokal flyging, melderutiner, bruk av treningsbarometer/sikkerhetskort o.l. gjennomføres på seksjonsnivå for å redusere behov for SAR/helse.
 6. Ulike kommuner kan ha strengere regler. Ved planlegging av arrangement må kommunens regler følges.

 

Sportsflyseksjonen

Anbefaling til sportsflyklubbene: (Oppdatert 11. august 2020)

 1. Sportsflyging kan foregå under rådende smittevernhensyn.
 2. Luftromsbruk kan være begrenset. Sjekk NOTAM vedr. krav til PPR.
 3. Det tas generelle smittevernhensyn med tanke på gruppers størrelse, individuell avstand, bruk av personlig utstyr. Luftfartstilsynets anbefalinger om desinfisering av fly og materielle som brukes av flere personer følges.
 4. Det anbefales å bruke sikkerhetskort for sportsfly og at man legger inn større sikkerhetsmarginer enn vanlig for å redusere risiko for å trenge assistanse fra SAR, ATS og helsevesen.

Mer informasjon om forlengelser av rettigheter mv. finnes i NLFs koronaguide 2.0

For Norges Luftsportforbund

 

Asle Sudbø                                        John Eirik Laupsa
President                                           Generalsekretær