NLF / Aktivitet / Mikrofly / Fly-inn, Thomlevold, ENDO
Mikrofly
Motorfly
Seilfly
Thomlevold Gulbrand

Fly-inn, Thomlevold, ENDO

Dato: 
Lørdag, 19. mai 2018 - 11:00

Enkelt og greit fly-inn. Kaffe og vafler.