NLF / Seilfly / Seilflyging under koronakrisen
Steinar Øksenholt

Denne artikkelen gir noen generelle råd som seilfklubbene og private seilflyutøvere bør vurdere før aktivitet med seilflyging igangsettes under koronakrisen og ihhh NLF sine publiserte koronavettregler for allmennflyging og annen luftsport. Rådene må sees i sammenheng med de til enhver tid gjeldene smittevernregler fra myndighetene (sentrale og lokale). Vi må videre regne med at lover og forskrifter vil endres seg raskt og ofte framover. Dokumentet må ikke leses som krav og pålegg - kun veiledning og råd!

Først noe relevante linker:

Helsedirektoratas vedtak av 12. mars 2020: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#ulike-arrangementer-og-virksomheter-skal-stenges

Norges idrettsforbund har publisert følgende koronavettregler: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Norges Luftsportforbund har publisert følgende koronavettregler: http://nlf.no/forbund/koronavettregler-allmennflyging-og-annen-luftsport 

NLFs koronaguide oppdater med regler og begrensinger fortløpende: http://nlf.no/forbund/nlfs-koronaguide-20 

Hver klubb må vurdere sine egne lokale smitteverntiltak og gjøre disse kjent for sine medlemmer. Dette da våre klubber og miljøer/flysteder er noe forskjellig organisert og tilrettelagt. Det er klubbene som bestemmer sine lokale smitteverntiltak og hvilket aktivitetsnivå som tilbys.

Under er det en oversikt over hva en klubb bør tenke på inkludert noen råd fra oss sentralt i seilflyseksjonen. Vi ønsker på ingen måte å spre frykt, være ekstremt kritisk, restriktive eller paranoide i våre anbefalinger for klubbens eller utøverens valg. Vi har god tiltro til den enkelte klubbs og utøvers valg av risiko og smittevern i dagens situasjon.

 

Sikkerhet:

Vi er i starten på sesongen og for mange er det svært lenge siden de sist var i luften. Mange klubber har krav til års-utsjekker med instruktør ved sesongstart som vi mener er en god flysikkerhetsfaktor. Dette lar seg vanskelig gjennomføre nå ref. punktet om instruksjon senere i dokumentet. Det er viktig å ikke starte opp aktivitet med tilpasninger som reduserer sikkerhetsnivået generelt. Vi har svært lite å tjene på at iveren til å komme i gang bryter med våre sikkerhetsbarrierer og innarbeidede prosedyrer.

Vi anbefaler alle å forholde seg til treningsbarometeret med rød, gul og grønn sone ut fra summen av starter og timer siste 12 måneder. Treningsbarometeret kan du hente her: http://nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/treningsbarometer.pdf

 

Karantene og isolasjon:

Er du eller noen i husstanden din satt i karantene eller isolasjon, har du symptomer på sykdom eller er du smittebærende, skal du ikke oppsøke klubbens lokaler eller benytte klubbens materiell.

 

Antall og avstand:

Du bør utføre aktiviteten slik at ingen utøvere møtes i en gruppe på mer enn fem (5) personer, og slik at ingen kommer nærmere hverandre enn to (2) meter. Denne begrensningen gjelder ikke personer i samme husstand. Les mer om Helsedirektoratets vedtak fra linken til deres vedtak fra 12. mars 2020 over.

 

Generelt:

Stedet der en utøver har berørt skal desinfiseres før neste pilot tar på samme sted. Dette gjelder alle aktiviteter hele dagen.

 

Forsikring:
Mange av våre fly er overført til opplagsforsikring. Før flyet tas i bruk må du forsikre deg om at flyet har forsikring for flyging (ansvarsforsikringer og eventuell kasko)

 

Pilotbriefing:
Vi anbefaler at briefingen holdes utendørs

 

Instruksjon:

Avstandsregelen gjør det vanskelig (i praksis umulig) å kunne fly instruksjon i våre tosetere (tandem og side-by-side). Instruktør kan dog under gitte forhold instruere fra bakken og sende elever solo.

 

Seilfly:

Benytter flere personer samme luftfartøy, bør retningslinjene for desinfisering på Luftfartstilsynets hjemmeside følges. Bruk av felles headset i TMG og SLG bør ikke finne sted. 

Utvendige flater på flyet som er berørt kan vaskes med såpe og vann.

 

Slepefly og vinsj:

Benytter flere personer samme luftfartøy, bør retningslinjene for desinfisering på Luftfartstilsynets hjemmeside følges. Bruk av felles headset i TMG og SLG bør ikke finne sted. 

Utvendige flater på flyet som er berørt kan vaskes med såpe og vann.

Vinsjen anser vi i denne sammenheng å ha store likehetstrekk med slepeflyet og bør følges opp på samme måte.

 

Montering av seilfly:

Før monteringen av et seilfly begynner må det diskuteres hvordan smitteverntiltakene kan overholdes.

 

Til vurdering:

Å montere seilfly går med to meters avstand, bortsett fra for tunge tosetere, der det ofte er to mann i vingerota og ved hengeren samtidig.

For klubbfly blir som regel rorkoblinger montert av en pilot, og så dobbelt sjekket av en annen pilot.

Det blir tatt på samme flater som ikke kan eller er svært vanskelig å desinfisere.

Under montering er det vanskelig å ikke ta på de samme flatene.

 

Bakkehåndtering:

Dytter du på et seilfly på bakken kan du legge igjen smitte på flyets overflate. Dette gjelder også ved montering av utsyr som dolly og vingehjul.

 

Kobling av line:

Kobling av seilfly gjøres ofte av forskjellige personer.

Koblingsstykke kan vaskes med såpevann etter hver bruk.

Du vil også ha potensiale til å være nærmere piloten enn 2 meter i denne fasen av forberedelsene.

 

Diverse utstyr:

Klubbens smitteverntiltak må også omfatte det utstyret som har blitt brukt og er blitt berørt i løpet av dagens aktivitet, slik at også det er desinfisert og klargjøres for neste bruker. Dette kan være utsyr som: Bakkestasjon med bakkeradio, bakketralle, bord og parasoller, fartøyjournaler, fallskjermer, batterier og batteriladere, dolly, vingehjul, daglogger, hangardører, osv. osv.

 

Klubbhytte og klubblokaler:

Det anbefales å ikke bruke felles innendørsanlegg, med mindre det er innført smitteverntiltak.

Ved bruk av fellesanlegg, toaletter o.l. forutsettes det at klubb/eier iverksetter prosedyrer som sikrer et høyt hygienisk nivå, hyppig vask av toaletter, dørhåndtak o.l., samt sørger for tilstrekkelig såpe, tørkepapir og desinfiserende midler.

 

Flyging og utelanding:

Vi bør fly med gode marginer slik at det er lav sannsynlighet for at vi trenger hjelp av nødetatene.

 

Transport:

Unngå bruk av kollektivtransport i forbindelse med utøvelse av aktiviteten. 

Kravet om 2 meters avstand gjelder også i privatbil til og fra flyplassen.

 

Tips om hvordan du kommer i lufta

For å fly med seilfly, må du ha forhåndstillatelse (PPR) til bruk av luftrommet som følge av restriksjonsområdet som nå er etablert over Norge. Alle kan søke, og prosedyren finner du i NOTAM. Sjekk NOTAM generelt før du søker. Prosedyren er nok primært tilrettelagt for enkeltflygninger.

Vi har ingen erfaringer med eller prosedyre for hvordan en klubbaktivitet skal meldes. Vi anbefaler dog at organisert klubbaktivitet forsøker å søke for slepefly og seilfly (ett eller flere) med registreringer for en avgrenset tid (eks Lørdag 10-18, kun lokal flyging i G-luftrom for slepefly LN-EIC og seilfly LN-GRA og LN-GBZ). Klubben bør etablere en prosedyre for hvem som søker (Slepeflyger, ASL, bakkesjef, operativ leder) slik at mottaker oppfatter at dette er koordinert og organisert.
 

For enkeltflygninger med SLG og TMG anbefaler vi å søke på ordinær måte slik Notamen foreskriver

Dersom du er fleksibel på tidspunktet du kan fly, oppgi dette i søknaden. Egne regler gjelder for NLFs Flytjeneste. Les mer om forhåndstillatelser her: https://us14.campaign-archive.com/?u=7da33d50c37770012f95c2fec&id=b9534ad2b6

 

Utgitt 03.04.2020