NLF / Mikrofly / Instruks FL
Kåre Halmeid-Østerud

Instruks FL

NSTRUKS FOR KLUBBENS  FLYTRYGGINGSLEDER (FL)

Utdrag fra Mikroflyhåndboken Vedlegg 3.4, gjeldende fra 15 januar 2010. I mange klubber innehar Operativ Leder også rollen som Flytryggingsleder.

1. FL rapporterer til klubbens Operative leder, som har ansvar for all operativ virksomhet i klubben, og skal sette seg inn i alle klubbens stillingsinstrukser.

2. FL skal være støttespiller for instruktørene i forbindelse med opplæring.

3. FL skal delta i undervisning, briefinger og kontroll, og være klubbens ressursperson i spørsmål som gjelder sikkerhet.

4. FL skal gjennomføre risikoanalyser, og utarbeide rapporter.

5. FL skal bidra til et aktivt flytryggingsmiljø, holde flytryggingsmøter og gjerne bruke egen oppslagstavle i sitt arbeid.

6. FL skal planlegge og gjennomføre årlige sikkerhetssamlinger i klubben.

7. FL skal koordinere klubbens uhells og næruhellsrapporter og bidra til at disse blir behandlet og innsendt slik det er bestemt.

8. FL skal søke å avklare årsakssammenhenger og påføre alle uhellsrapporter sin vurdering.

9. FL skal etter anmodning bistå Mikroflyseksjonen havarikommisjon ved ulykker.

10. FL skal føre arkiv over sitt arbeid; analyser, referat fra sikkerhetssamlinger osv.

11. FL skal bidra til at det utarbeides handlingsplan for ulykker.

12. FL skal påse at det finnes instruks for oppbevaring og fylling av drivstoff.

13. FL skal påse at det finnes tilgjengelig brannslukningsutstyr i fast hangar eller bygning som disponeres av klubben..

Sist oppdatert: 27-10-2010