NLF / Motorfly / DTO – Declared Training Organisation
Jon Gunnar Wold

DTO – Declared Training Organisation

Klubbflyskolene får nytt regelverk, og stikkordet ble til slutt "DTO – declared training organisation". Her fra Nedre Romerike Flyklubbs skole på Kjeller. Foto: Trond R. Teigen

Hva må din flyskole gjøre for å fortsette skoleflyging fra 8. april 2019?  

7. april 2019 utløper skoletillatelsen til alle flyskoler som i dag er godkjent som registrert lærested (RF). Det naturlige alternativet for å fortsette med flyskole i flyklubb er å erklære DTO. Norges Luftsportforbund (NLF) har utarbeidet dokumentasjon som kan legges til grunn for drift av DTO, og Luftfartstilsynet har informert om at innsendte treningsprogram blir verifisert og får unik ID av Luftfartstilsynet i løpet av mars.

Hva må din flyklubb gjøre nå for å fortsette skoleflyging fra 8. april 2019? 

Utarbeide dokumentasjon i henhold til nytt regelverket for DTO
Dette har NLF gjort, og de flyklubbene tilsluttet NLF som ønsker kan få dette tilsendt ved å kontakte Stian Kultorp på stian.kultorp@nlf.no
 

Gjøre flyskolens interne forberedelser med utgangspunkt i dokumentasjonen
NLF anbefaler at hovedfokus nå legges på følgende:

  • Utarbeide flytryggingsplan, ref. Organisasjonshåndboken kapittel 6.
  • Gjøre seg kjent med kravet til rapporteringssystem og varslingsrutiner, ref. Organisasjonshåndboken kapittel 5. NLF vil stille ORS (observasjonsregistreringssystem) tilgjengelig for de som ønsker.

Forberede overførsel av elever til ny flyskole / flyklubbens DTO
Det er ingen overgangsordning for elever som har påbegynt utdannelse ved flyklubbens RF. Disse elevene må vurderes individuelt og plasseres inn i nytt treningsprogram med utgangspunkt i oppnådd erfaring. Prosedyre for overførsel av elev til ny flyskole må benyttes, og vi anbefaler å begynne å forberede denne prosessen nå slik at man kan overføre elever raskt når man har innsendt egenerklæring. 

Sende avtale til Luftfartstilsynet om bruk av NLFs system for avvikshåndtering
Som DTO er flyklubben pålagt å ha et system for obligatorisk og frivillig rapportering av luftfarts-hendelser. Dette skal behandles av en uavhengig part, en tjeneste NLF kan levere via ORS. Det må inngås en avtale mellom hver flyklubb og Luftfartstilsynet for bruk av NLFs ORS. NLF har utformet dokumentasjon/avtalemaler for dette som Luftfartstilsynet nå gjennomgår. NLF oversender avtalemalene til hver flyklubb så snart de foreligger fra Luftfartstilsynet.

Sende inn egenerklæring til Luftfartstilsynet
Man kan starte skoleflyging så snart egenerklæring er sendt Luftfartstilsynet. NLF anbefaler de flyklubbene som skal benytte NLFs dokumentasjon med å vente med å sende inn egenerklæring til treningsprogrammene har fått ID.NLF vil informere så snart treningsprogrammene har fått ID.

Vi viser også til informasjonsskriv utsendt 25. februar, og oppfordrer alle til å følge med på NLFs hjemmeside for fortløpende oppdateringer angående DTO.

Se også:

Flynytt: EASA har endelig landet nytt regelverk for flyskoler