NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka revisjon 1.1
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka revisjon 1.1

Piloter med modeller over 12 kg kan nå ta B-bevis, og bli stormodellinstruktør

 

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Den ble innført fra 1/5 2013 og foreligger nå i revidert utgave, versjon 1.1 som gjøres gjeldende fra 1/5-2014.

Prosess for revisjon

Modellflyhåndboka er et levende dokument som er gjenstand for kontinuerlig revisjon. Versjon 1.1 er sammenfatningen av alle de erfaringer NLF har gjort og de innspill som har kommet fra våre tilsluttede klubber, innrapporterte hendelser, og norske myndigheter gjennom 2013-sesongen. Revisjon 1.1 ble presentert for klubbene på årets klubbledermøte 1/3-2013. Presentasjonen med detaljert beskrivelse av prosessen, innspillene og endringene finner du her.

Dette er nytt i revisjon 1.1

  • Fjernet misvisende informasjon om Displaybevis
  • Krav om at instruktøren skal prøvefly modellen ved kontroll av stormodell fjernet
  • Endringer for kategorier modellfly og beviskrav
  • Endringer i flyprogram for A- og B-bevis
  • Tekniske anbefalinger for mottakerstrøm, kutt-funksjon for tenningsanlegg, failsafe og funksjonstest av slepekrok for store seilfly.
  • Fjernet krav til logg for fornyelse av B-bevis og instruktør I1-lisens
  • Stormodellregister gjelder for modeller fra 20 kg
  • Generell korrektur og omformuleringer der dette har vært nødvendig.

I tillegg utgis nå første utgave av Vedlegg E - Veiledning for instruktører klasse I1 ( v.1.0).

Nye modellkategorier: Flere kan ta B-bevis 

Piloter med modeller over 12 kg (typisk modeller med 100 cc motor og større) kan nå ta B-bevis, og bli instruktør klasse I1 for stormodell. Endring av modellkategoriene er et viktig sikkerhetsmessig tiltak, og en anerkjennelse av tilbakemeldinger om at kompetansekravene til A-bevis ikke er tilstrekkelig for at en pilot kan mestre fly opp mot 30 kg. Eksempel: En 2,6 meter modell med 100 cc motor er etter enhver målestokk en stor modell, som typisk veier fra 12 kg og oppover.

Det innføres en ny overgangsperiode på 1 år (fram til 1/5-2015) hvor piloter som har erfaring med fastvinget stormodell eller helikopter på over 12 kg, eller med turbinmotor, kan kvalifisere for B-bevis direkte etter anbefaling fra sin klubbledelse.

Enklere B-bevis oppflyging

Ved oppflyging til B-bevis for stormodell eller turbinmodell er flyprogrammet forenklet ved å gjøres om fra en fast sammenhengende sekvens til ett sett frittstående øvelser, som har til hensikt å demonstrere mestring av modellen ved ulike hastigheter og i en grunnleggende akroøvelse.

Piloter kan ta A-bevis fra 2 kg eller med små helikoptre

Hensikten med A-bevis er å dokumentere grunnleggende ferdigheter slik at piloten kan fly uten tilsyn på en trygg og sikker måte. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre dette først ved 7 kg, og det har tidligere ikke vært stilt krav til hva slags modell kandidater til A-bevis kan fly opp på. Det har vært et åpenbart sikkerhetsproblem at en kandidat har kunnet fly opp med en liten modell, og deretter ha rettighet til å fly stormodell inntil 30 kg.

Det innføres derfor krav om at oppflyging til A-bevis skal gjøres med fastvinget modeller eller multirotor på mellom 2 og 12 kg, samt helikoptre med større enn 650 mm rotordiameter («450-helikoptre»). Dette gjør at også at piloter som flyr de typiske «450-helikoptrene», som veier mindre enn 1 kilo, nå kan ta A-bevis med sin modell.

Selv om skadepotensialet på enkelte modeller som veier mindre enn 2 kg absolutt er tilstede, så kan fortsatt slike modeller og multirotormodeller, samt helikoptre med mindre enn 650 mm rotordiameter flys uten A-bevis.

Informasjon til klubber og instruktører om A- og B-bevis

SU og Seksjonsstyret presiserer at medlemmer med piloter med modeller som nå er omfattet av krav til A- og B-bevis skal gis rikelig med muligheter for oppflyging, og vi anbefaler at pilotene flyr som normalt inntil slik mulighet åpner seg. Det er ikke Styrets intensjon å nekte piloter å fly før de har tatt det nødvendige bevis, tvert i mot er det hensiktsmessig at de flyr og trener for å bli trygge i lufta inntil første anledning for oppflyging.

A-bevis er et grunnleggende ferdighetsbevis, hvor de som har fløyet tidligere i hovedsak allerede innehar den nødvendige kompetansen. Når en instruktør gjør kandidaten kjent med Modelflyhåndboka, med særlig vekt på krav til A-bevis og handlingsplan ved ulykker, samt observerer at piloten har tilstrekkelige flyferdigheter til å kvalifisere til A-bevis, så anbefaler vi at søknad om bevis sendes inn så snart som mulig.

Skjema for utstedelse/fornyelse av flygebevis for modellfly finner du her.

Flere instruktører kvalifiserer nå til høyeste nivå (I1)

Ved å endre modellkategoriene åpner det seg et større behov for instruktører på stormodell. Tidligere kunne bare de som hadde modeller på over 30 kg eller med turbin-erfaring bli stormodellinstruktør/kontrollant, nå kan du som instruktør kvalifisere til I1-lisens med 12 kg modeller. Bare siden Modellflyhåndboka ble innført i 2013 er det avholdt 4 instruktørkurs og det er planlagt flere i løpet av 2014. Foreløpig er kurset det samme for I2 (som kan utstede A-bevis) og I1 (som kan utstede B-stormodell og B-turbinbevis). Det vil si at dersom du har deltatt på instruktørkurs og har gyldig I2-bevis, samt har erfaring med modeller på over 12 kg eller turbinmotor og får dette dokumentert i en anbefaling fra din klubb, vi NLF kunne gjøre om din lisens til I1 (høyeste nivå).

NB: pga. endrede benevnelser ved innføring av MFH i 2013 eksisterer det en rekke I1-bevis fra tidligere. Det er kun de som har I1-lisens fornyet eller utstedt ETTER 1/5-2013 som har rett til å utdanne piloter til B-stormodell og B-turbin, samt forestå stormodellkontroll. Her finner du oppdatert oversikt over lisenser.

Her finner du modellflyhåndboka revisjon 1.1