NLF / Sportsfly / Legeundersøkelser
Roger Holm

Legeundersøkelser

Legeundersøkelse for flygere av lette småfly, sportsfly, seilfly og friballong

Veiledning for legen
Denne veiledningen er rettet mot leger som ikke tidligere har hatt befatning med flymedisinske undersøkelser. Alle personer som skal utføre tjeneste ombord i luftfartøy i Norge, skal gjennomgå legeundersøkelser. Avhengig av type luftfartøy samt type sertifikat eller flygebevis, vil ulike prosedyrer og regelverk gjelde:

 

1) Flygere med privatflysertifikat (PPL – Private Pilot License) som kan fly større luftfartøy (startvekt mer enn 2000 kg) og med flere personer ombord enn fire:

 

Søkeren kontakter selv godkjent flylege. Oversikt over godkjente flyleger finnes på Luftfartstilsynets hjemmesider:
http://luftfartstilsynet.no/Flymedisin/flyleger/

 

2) Flygere med flysertifikat for lette småfly (LAPL – Light Aircraft Pilot License) som gjelder luftfartøy med maks startvekt opp til 2000 kg og maksimalt fire personer ombord :
Søkeren kan velge om han/hun undersøkes av godkjent flylege (som i pkt 1) eller av sin egen fastlege. Uansett hvem som utfører undersøkelsen, skal det utstedes en LAPL-legeattest etter felleseuropeiske medisinske krav. Disse kravene finnes i Annex IV (Part-MED) av Regulation on Aircrew, nærmere bestemt avsnitt MED.B.095 som er en liten del av dette sertifikatregelverket:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1178...

 

Nærmere definisjon av de medisinske kravene i MED.B.095 finnes i veiledningsmaterialet og samsvarskriteriene til Part-MED:

 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20on%20the%20...

 

Se Section 4 «Specific Requirements for LAPL Medical Certificates», side 41–48.

Fastleger som gjør slike undersøkelser vil utstede legeattest på vegne av Luftfartstilsynet og må oppfylle visse vilkår. Nærmere informasjon finnes på Luftfartstilsynets hjemmesider:
http://luftfartstilsynet.no/Flymedisin/Flymedisinsk_fagforum/Fastleger_k...

 

Øvrige opplysninger om LAPL-legeattest kan fås hos Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon, tlf 23 19 61 10.

 

3) Flygere med flygebevis utstedt av Norges Luftsportforbund (NLF) for seilfly, friballong, og sportsfly kan undersøkes av allmennlege og skal utføres etter følgende nasjonale forskrifter i forskriftsserien «Bestemmelser om sivil luftfart» (BSL):

Klikk her for å laste ned skjema for legeerklæring og søknad, pluss omslag til legekonvolutten.

* BSL C 1–2: Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-08-23-1067

* BSL C 1–3: Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-08-23-1068

Søkere som ikke oppfyller de medisinske kravene i BSL C 1–3, men som likevel oppfyller kravene i MED.B.095 (se pkt 2), kan få status medisinsk skikket.

Skjemaet i vedlegget består av to sider. Legeerklæringen bes av legen lagt i lukket konvolutt merket ”Legeundersøkelse for seilflygere, sportsflygere og ballongførere” Konvolutten/omslaget bes forsynt med legens stempel og signatur. Ved kjennelse ”skikket” bes konvolutten med legeerklæring overlatt til søkeren, men ved kjennelse ”uskikket” bes konvolutten med legeerklæringen innsendt til Norges Luftsportsforbund (NLF), Møllergata 39, 0179 Oslo. NLF vil ved kjennelsen ”uskikket” registrere opplysningene, for deretter å returnere konvolutten med erklæringen til kandidaten, som selv må initiere en eventuell vurdering/dispensasjonssøknad overfor Luftfartstilsynet, Flymedisinsk seksjon.

For ytterligere opplysninger om utstedelse av legeattest for flygere med flygebevis utstedt av NLF, kontakt Tom Bjerke, mobil 995 45 119.