NLF / Info / NLFs miljøsatsing

NLFs miljøsatsing

NLF har i sin langtidsplan fastsatt følgende mål og strategier for arbeide med miljøutfordringene:

Mål

Luftsport skal oppfattes som hensynsfull og miljøvennlig og som en positiv bidragsyter til samfunnet

Strategier

For å oppnå målet skal man arbeide aktivt for å minimere miljøpåvirkning ved å:
- Planlegge og gjennomføre luftsportsaktivitetene med minst mulig negativ påvirkning på miljøet
- Ta omgivelsene på alvor i miljøspørsmål
- Dokumentere vår innvirkning på miljøet
- Kommunisere vår innvirkning på miljøet til omgivelsene
- Bevistgjøre utøverne og klubbledere i miljøspørsmål

Hovedutfordringer

Hovedutfordringene for luftsport innen miljøfeltet er:
- Utslipp av bly i naturen fra flydrivstoff
- Utslipp av CO2 i naturen
- Støy (lyd) som de enkelte luftsportsaktivitetene produserer
- Annen innvirkning på miljøet (bruk av dyrket mark, motorferdsel i utmark, truede dyrearter, vilt og flora, spesialavfall etc.)

(Informasjon om hvordan luftsportsmiljøet skal kunne forholde seg til disse utfordringene vil kommer her etter hvert)

Norges Idrettsforbund - Miljøstrategi for norsk idrett

Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. NLF sammen med noen andre særforbund var aktivt med i forarbeidet til det som er blitt idrettens strategi på området. NIF har utarbeidet en brosjyre som kan lastes ned her!

FAI - Miljøkommisjonens arbeid

Det internasjonale luftsportsforbundet, Fédération Aéronautique International (FAI) har en egen miljøkommisjon (FAI Environmental Commission) som ivaretar arbeidet med miljøspørsmål. Kommisjonen har fått utarbeidet en del retningslinjer og informasjonsmateriell som er tilgjengelig på FAIs nettsider. Som eksempel finner man der "Code of conduct: Air Sports and the Environment"