NLF / Info / Medlemsservice

Medlemsservice

Nedenfor kan du melde deg inn i klubber tilknyttet NLF. Du kan også administere ditt eget medlemskap og de opplysninger som er registrert på deg som medlem. Eksisterende medlemer vil finne medlemsnummer og personlig nøkkel på medlemskortet.  Velg en av lenkene nedenfor:

Bli medlem Medlemsdata Klubbarkivar Mikroflyregister
Tandemregistering Medlemskontroll Fagpersonsiden Kursregistering

Informasjon til nye medlemer;

  


Om medlemskap

Alle som som lover å overholde klubbenes og overordnede organisasjonsledds lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem av klubb tilsluttet NLF og Norges Idrettsforbund (NIF).

Se:  Lov for Norges Luftsportsforbund (PDF-fil)
Se:  Lov for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Se:  NLFs bestemmelser om medlemskap og kontingentinnbetaling

 

Medlemskategorier

Følgende medlemskategorier gjelder:
a) Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
b) Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem).
c) Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m det året en fyller 25 år)
d) Ungdomsmedlemmer (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m det året en fyller 19 år)
e) Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
f) Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år)
g) Spesialmedlemmer (medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter)
h) Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

For nærmere forklaring på de enkelte medlemskategorier - se orientering lengre ned på denne siden.

 

Kontingent

Den samlede kontingent ett medlem skal betale består av:
a) forbundskontingent til NLF-sentralt, som fastsettes av Luftsportstinget
b) seksjonskontingent til din fagseksjon, som fastsettes av seksjonsmøtet og
c) klubbkontingent til din lokale klubb, som fastsettes årlig av klubbens årsmøte.

Kontingentens størrelse varierer meget avhengig av medlemskategori og hvilken klubb du skal være medlem av. Dersom du ønsker å vite kontingentens størrelse kan du ta kontakt med din lokale klubb eller med medlemsservice hos NLF på telefon;
23 01 04 52 eller på E-mail. 

I tillegg betales det abonnement for obligatoriske fagblader i henhold til vedtak på angjeldende seksjonsårsmøte. ("Flynytt" - motorflygere og mikroflygere, "Fritt fall" - fallskjermhoppere, "Seilflysport" - seilflygere, "Fri Flukt" - hang- og paragliding, og "Modellflyinformasjon" - modellflygere).

 

Innmelding:

Innmelding kan skje via din lokale klubb eller direkte til NLF via internett. Ved innmelding må du oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb du ønsker å bli medlem av og om du eventuelt er eller har vært medlem i en annen klubb tilsluttet NLF. Ingen kan tas opp som medlem i en ny klubb før eventuelle økonomiske forpliktelser til andre klubber er gjort opp. 

 

Betaling av kontingent:

Alle medlemmer av klubber tilsluttet NLF betaler all kontingent samlet direkte til forbundet. Etter innmelding vil du få tilsendt en faktura for den samlede medlemskontingenten og medlemskort.

Kontingenten gjelder ut inneværende kalenderår. Kontingentkrav for nytt kalenderår sendes alle medlemmer i begynnelsen av januar måned og forfaller til betaling den 31. januar.

Ved innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgende kalenderår. 

 

Gyldig medlemskap:

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at kontingentkrav er betalt innen fristen (31. januar hvert år). Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen kan du ikke lengre delta i aktivitet i klubben (delta i konkurranser eller benytte klubbens fly og/eller anlegg), du har ikke stemmerett på klubbens møter og du kan ikke representere klubben i konkurranser eller møter i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemskap i flere klubber:

Det er anledning til å være medlem i flere klubber tilsluttet NLF samtidig. I slike tilfeller betales forbundskontingent og kontingent til samme fagseksjon bare en gang. Lokal klubbkontingent må betales for hver ny klubb.

En som er medlem i flere klubber, er likeverdig medlem i alle de klubber som det er betalt kontingent til. Ett medlem kan imidlertid kun representere en klubb i konkurranser og ved møter i overordnede organisasjonsledd.

 

Utmelding og stryking av medlemskap:

Utmelding skal skje skriftlig og gjelder fra utløpet av kalenderåret. 

Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent for inneværende kalenderåret blir automatisk strøket av medlemslister pr. 31. desember. Vær oppmerksom på at i et slikt tilfelle har medlemskapet ikke vært gyldig etter 31. januar!

 

   

Medlemskategorier

Seniormedlemmer

 

Seniormedlem er man fra det året man fyller 26 år.  Seniormedlemmer i modellflyklubber betaler en noe lavere forbundskontingent. Seksjonenes fagblader er obligatoriske for alle seniormedlemmer.

 

Familiemedlemmer

Familiemedlemskap er et tilbud til ektefelle eller samboer, eventuelt voksne barn, som er 26 år eller eldre og bor på samme adresse som et seniormedlem. Familiemedlemmer har en lavere kontingentsats. Familiemedlemmer mottar normalt ikke fagblader.

Bofelleskap/kollektiv kvalifiserer ikke til familiemedlemskap.

 

Juniormedlemmer

 

Juniormedlem er man fra det året man fyller 20 år og til og med 25 år. Kontingenten for juniorer er lavere enn for senior. Denne medlemskategorien ivaretar ønsket om lavere kontingentsatser for militære i førstegangstjeneste og studenter. Fagblader er obligatoriske.

 

Ungdomsmedlemmer

Ungdomsmedlem er man fra det året man fyller 13 år og til og med19 år. Fagblader er obligatoriske. Ungdomsmedlemmer betaler en lavere kontingent enn seniorer og juniorer.

 

Barnemedlemmer

Barnemedlem er man til og med det året man fyller 12 år. Barn mottar normalt ikke fagbladene. Det må det anmodes spesielt om. Barn betaler en lav kontingentsats.

 

Pensjonistmedlemmer

Pensjonistmedlemskap gjelder fra og med det året man fyller 67 år.  Medlemskapet vil automatisk bli omgjort til pensjonistmedlemskap dersom NLF har fått oppgitt fødselsdata. Medlemskategorien gjelder også for uførepensjonerte med 100 % uførepensjon. Pensjonistmedlemmer betaler en lavere kontingent enn seniorer. Gjelder også for uførepensjonerte med 100% uførepensjon. Fagblader er obligatoriske.

 

Spesialmedlemmer

Dette er medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter som f.eks. tandemelever og passasjerer ved snittflyging. Medlemskapet har gyldighet ut det kalenderåret innmeldingen skjer. Spesialmedlemmer betaler en lav kontingentsats og mottar ikke fagblader. 

 

Støttemedlemmer

Medlemmer som ikke selv er aktive utøvere av flyging eller luftsport. De deltar på møter med stemme- og talerett i likhet med andre medlemmer og de kan ha tillitsverv.  Støttemedlemmer betaler en lav kontingentsats og mottar ikke fagblader.